Категории

Новини

Прессъобщение за напредъка по проект на фирма „Мнемоника“ АД, финансиран по Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“

Добавена на 01/16/2018

Източник: Платена публикация

Фирма „Мнемоника“ АД избра изпълнители по проект BG16RFOP002-2.002-0571 „Развитие на управленския капацитет и създаване на възможности за растеж в Мнемоника АД чрез придобиване и въвеждане на система за управление на ресурсите.“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

На 28.11.2017 год. „Мнемоника“ АД сключи договор с фирма „Навтех Груп“ ЕООД за реализиране на дейността по „Придобиване и внедряване на Система за управление на ресурсите (ERP система)“. Внедряването на Система за управление на ресурсите (ERP система) ще пoзволи нa компанията да използвa сиcтема oт интегрирaни пpиложения зa управлениe нa бизнес процесите и автоматизиране на редица дейности, свързани с технологията на работа, услyгите, човешките ресурси и производствените процеси във фирмата.

За успешното функциониране на ERP системата, е необходима добре изградена и работеща вътрешна ИТ инфраструктура, която ще бъде осигурена чрез закупуването на 2 броя високонадеждни приложни сървъри и 1 брой сторидж/бекъп сървър за архивиране на данните на фирмата. За изпълнител на дейността по закупуване на дълготрайни материални активи беше избрана фирма „Стоун Компютърс“ АД, която има дългогодишен опит на българския ИКТ пазар.

 

www.eufunds.bg

Проект  BG16RFOP002-2.002-0571Развитие на управленския капацитет и създаване на възможности за растеж в Мнемоника АД чрез придобиване и въвеждане на система за управление на ресурсите.“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Уникални посещения: 956 | Импресии: 2674

 

Търсачка


Реклама


Facebook


Реклама