Категории

Новини

Прессъобщение във връзка с постигнатите резултати по проект на „Мнемоника

Добавена на 04/25/2018

Източник: partnerscatalog.com

Фирма „Мнемоника" АД реализира договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. В края на месец февруари 2018 год., компанията успешно внедри Система за управление на ресурсите (ERP система) чрез изпълнението на договор № BG16RFOP002-2.002- 0571-С01 „Развитие на управленския капацитет и създаване на възможности за растеж в Мнемоника АД чрез придобиване и въвеждане на система за управление на ресурсите.". В резултат от успешното изпълнение на договора, „Мнемоника" АД реализира заложените в проекта цели и постигна следните резултати:

  • Изградена вътрешна сървърна инфраструктура чрез закупеното специализирано оборудване.
  • Придобита и внедрена Система за управление на ресурсите (ERP система), която автоматизира взаимосвързаните процеси на работа в компанията.
  • Оптимизирани бизнес процеси във фирмата.
  • Подобрени са процесите на планиране и взимане на решения, както и организацията на ресурсите в компанията.
  • Повишена производителност.
  • Постигната е по-голяма удовлетвореност на служителите.
  • Подобрени са взаимоотношенията с клиенти и е повишено качество на предоставяните от „Мнемоника" АД услуги.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност “ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект BG16RFOP002-2.002-0571 „Развитие на управленския капацитет и създаване на възможности за растеж в Мнемоника АД чрез придобиване и въвеждане на система за управление на ресурсите “.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Мнемоника“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 

Уникални посещения: 1031 | Импресии: 2569

 

Търсачка


Реклама


Facebook


Реклама